רשימת פרסומים


ספרים

 

אל-בנא, חסן. האסלאם הוא בשורתנו והג'האד  דרכנו, תרגם, הוסיף מבוא והערות: אפרים ברק, תל אביב: מרכז משה דיין, 2012.

ברק, אפרים. הצלבנים עדיין כאן—תולדות הפונדמנטליזם האסלאמי, תל אביב: רסלינג, 2013.

קוטב, סיד. העתיד שייך לדת האסלאם / מלחמתנו ביהודים, תרגום מערבית: אפרים ברק ושאול ברטל, תל אביב, מרכז משה דיין, 2017.


מאמרים

 

"Ahmad Amin and Nationalism", Middle Eastern Studies", Vol. 43, No. 2, March 2007, pp. 295-310.

"Egyptian Intellectuals in the Shadow of British Occupation", British Journal ofMiddle Eastern Studies, Vol. 35, No. 2, August 2008, pp. 173-186.

"אסלאם, תרבות, וזהות לאומית בשיח האינטלקטואלי במצרים, 1919-1952", המזרח החדש, כרך מ"ז, תשס"ח, עמ' 129- 154.

"היש ללאום דבר יקר משפת הדיבור של אבותיו?", עיונים בשפה וחברה

 2(2) 2009, עמ'  211- 215.

"מהפירות המתוקים אל התרבות הנצלנית; המערב בהגותו של מחמד חסין היכל", בתוך: אוריה שביט (עורך), שקיעת המערב, עליית האסלאם? עיונים בהגות על עתיד הציוויליזציה, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה; הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010, עמ' 77- 92.


ערכים אנציקלופדיים


"Afghani, Jamal al-Din Muhammad al- ", Dictionary of African Biography, New-York, Oxford University Press, 2012, vol. 1, pp. 100-102.

Fuda, Faraj ‘Ali, ibid, vol. 2, pp. 392-394.

Hanafi, Hasan, ibid, vol. 3, pp. 18-19.

Harb, Muhammad Talat, ibid, vol. 3, pp. 27-29.

"Hudaybi, Hasan Isma‘il al-", ibid, vol. 3, pp. 84-85.

Islambuli, Khalid al-, ibid, vol. 3, pp. 166-167. 

Kishk, ‘Abd al-Hamid, ibid, vol. 3, pp. 392- 393.

Nadim, ‘Abdalla al-, ibid, vol. 4, pp. 383- 384.

Qaradawi, Yusuf al-, ibid, vol. 5, pp. 146-147.

Zawahiri, Ayman al-, ibid, vol. 6, pp. 229-231.